ژنراتور استمفورد 2360 کاوا مدل PI734G

ژنراتور استمفورد انگلستان سری مدل PI734G که به صورت سه فاز و چهار پل می باشد که در توان اسمی 2000 کاوا و توان اضطراری 2360 کاوا موجود می باشد. این ژنراتور ها را که در مصارف صنعتی بزرگ و کارخانجات عظیم برای تامین برق اضطراری و دائمی بسته به نیاز مشتریان می توان با انواع…

ژنراتور استمفورد 2230 کاوا مدل PI734F

ژنراتور استمفورد انگلستان سری مدل PI734F که به صورت سه فاز و چهار پل می باشد که در توان اسمی 2080 کاوا و توان اضطراری 2230 کاوا موجود می باشد. این ژنراتور ها را که در مصارف صنعتی بزرگ و کارخانجات عظیم برای تامین برق اضطراری و دائمی بسته به نیاز مشتریان می توان با انواع…

ژنراتور استمفورد 2035 کاوا مدل PI734E

ژنراتور استمفورد انگلستان سری مدل PI734E که به صورت سه فاز و چهار پل می باشد که در توان اسمی 1900 کاوا و توان اضطراری 2035 کاوا موجود می باشد. این ژنراتور ها را که در مصارف صنعتی بزرگ و کارخانجات عظیم برای تامین برق اضطراری و دائمی بسته به نیاز مشتریان می توان با انواع…

ژنراتور استمفورد 1770 کاوا مدل PI734D

ژنراتور استمفورد انگلستان سری مدل PI734D که به صورت سه فاز و چهار پل می باشد که در توان اسمی 1650 کاوا و توان اضطراری 1770 کاوا موجود می باشد. این ژنراتور ها را که در مصارف صنعتی بزرگ و کارخانجات عظیم برای تامین برق اضطراری و دائمی بسته به نیاز مشتریان می توان با انواع…

ژنراتور استمفورد 1660 کاوا مدل PI734C

ژنراتور استمفورد انگلستان سری مدل PI734C که به صورت سه فاز و چهار پل می باشد که در توان اسمی 1550 کاوا و توان اضطراری 1660 کاوا موجود می باشد. این ژنراتور ها را که در مصارف صنعتی بزرگ و کارخانجات عظیم برای تامین برق اضطراری و دائمی بسته به نیاز مشتریان می توان با انواع…

ژنراتور استمفورد 1500 کاوا مدل PI734B

ژنراتور استمفورد انگلستان سری مدل PI734B که به صورت سه فاز و چهار پل می باشد که در توان اسمی 1400 کاوا و توان اضطراری 1500 کاوا موجود می باشد. این ژنراتور ها را که در مصارف صنعتی بزرگ و کارخانجات عظیم برای تامین برق اضطراری و دائمی بسته به نیاز مشتریان می توان با انواع…

ژنراتور استمفورد 1350 کاوا مدل PI734A

ژنراتور استمفورد انگلستان سری مدل PI734A که به صورت سه فاز و چهار پل می باشد که در توان اسمی 1260 کاوا و توان اضطراری 1350 کاوا موجود می باشد. این ژنراتور ها را که در مصارف صنعتی بزرگ و کارخانجات عظیم برای تامین برق اضطراری و دائمی بسته به نیاز مشتریان می توان با انواع…

ژنراتور استمفورد 1220 کاوا مدل HCI634K

ژنراتور استمفورد انگلستان سری مدل HCI634K که به صورت سه فاز و چهار پل می باشد که در توان اسمی 1110 کاوا و توان اضطراری 1220 کاوا موجود می باشد که بیشتر در مصارف بزرگ و صنعتی کاربرد دارند که می توان این ژنراتور ها را با انواع موتور های گازی و دیزلی کوپل نمود. ژنراتور…

ژنراتور استمفورد 1125 کاوا مدل HCI634J

ژنراتور استمفورد انگلستان سری مدل HCI634J که به صورت سه فاز و چهار پل می باشد که در توان اسمی 1000 کاوا و توان اضطراری 1125 کاوا موجود می باشد که بیشتر در مصارف بزرگ و صنعتی کاربرد دارند که می توان این ژنراتور ها را با انواع موتور های گازی و دیزلی کوپل نمود. ژنراتور…

ژنراتور استمفورد 1000 کاوا مدل HCI634H

ژنراتور استمفورد انگلستان سری مدل HCI634H که به صورت سه فاز و چهار پل می باشد که در توان اسمی 910 کاوا و توان اضطراری 1000 کاوا موجود می باشد که بیشتر در مصارف بزرگ و صنعتی کاربرد دارند که می توان این ژنراتور ها را با انواع موتور های گازی و دیزلی کوپل نمود. ژنراتور…