دیزل ژنراتور 1000 کاوا بادوین مدل 12M26G1000/5

دیزل ژنراتور 1000 کاوا بادوین مدل 12M26G1000/5 دیزل ژنراتور بادوین سری  12M26G1000/5 در توان اسمی 900 کاوا و توان اضطراری 1000 کاوا موجود می باشد.این ژنراتور دیزلی جهت تامین برق اضطراری در کاربری هایی مانند: منازل، دفاتر کار و واحدهای تجاری و صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالوگبرای استعلام قیمت با کارشناشان ما تماس بگیرید توضیحات…

دیزل ژنراتور 900 کاوا بادوین مدل 12M26G900/5

دیزل ژنراتور 900 کاوا بادوین مدل 12M26G900/5 دیزل ژنراتور بادوین سری 12M26G900/5 در توان اسمی 815 کاوا و توان اضطراری 900 کاوا موجود می باشد.این ژنراتور دیزلی جهت تامین برق اضطراری در کاربری هایی مانند: منازل، دفاتر کار و واحدهای تجاری و صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالوگبرای استعلام قیمت با کارشناشان ما تماس بگیرید توضیحات…

دیزل ژنراتور 825 کاوا بادوین مدل 6M33G825/5

دیزل ژنراتور 825 کاوا بادوین مدل 6M33G825/5 دیزل ژنراتور بادوین سری 6M33G825/5 در توان اسمی 750 کاوا و توان اضطراری 825 کاوا موجود می باشد.این ژنراتور دیزلی جهت تامین برق اضطراری در کاربری هایی مانند: منازل، دفاتر کار و واحدهای تجاری و صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالوگبرای استعلام قیمت با کارشناشان ما تماس بگیرید توضیحات…

دیزل ژنراتور 750 کاوا بادوین مدل 6M33G750/5

دیزل ژنراتور 750 کاوا بادوین مدل 6M33G750/5 دیزل ژنراتور بادوین سری 6M33G750/5 در توان اسمی 700 کاوا و توان اضطراری 750 کاوا موجود می باشد.این ژنراتور دیزلی جهت تامین برق اضطراری در کاربری هایی مانند: منازل، دفاتر کار و واحدهای تجاری و صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالوگبرای استعلام قیمت با کارشناشان ما تماس بگیرید توضیحات…

دیزل ژنراتور 660 کاوا بادوین مدل 8M21G660/5

دیزل ژنراتور 660 کاوا بادوین مدل 8M21G660/5 دیزل ژنراتور بادوین سری 8M21G660/5 در توان اسمی 600 کاوا و توان اضطراری 660 کاوا موجود می باشد.این ژنراتور دیزلی جهت تامین برق اضطراری در کاربری هایی مانند: منازل، دفاتر کار و واحدهای تجاری و صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالوگبرای استعلام قیمت با کارشناشان ما تماس بگیرید توضیحات…

دیزل ژنراتور 550 کاوا بادوین مدل 6M21G550/5

دیزل ژنراتور 550 کاوا بادوین مدل 6M21G550/5 دیزل ژنراتور بادوین سری 6M21G550/5 در توان اسمی 500 کاوا و توان اضطراری 550 کاوا موجود می باشد.این ژنراتور دیزلی جهت تامین برق اضطراری در کاربری هایی مانند: منازل، دفاتر کار و واحدهای تجاری و صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالوگبرای استعلام قیمت با کارشناشان ما تماس بگیرید…

دیزل ژنراتور 500 کاوا بادوین مدل 6M21G500/5

دیزل ژنراتور 500 کاوا بادوین مدل 6M21G500/5 دیزل ژنراتور بادوین سری 6M21G500/5 در توان اسمی 450 کاوا و توان اضطراری 500 کاوا موجود می باشد.این ژنراتور دیزلی جهت تامین برق اضطراری در کاربری هایی مانند: منازل، دفاتر کار و واحدهای تجاری و صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالوگبرای استعلام قیمت با کارشناشان ما تماس بگیرید توضیحات…

دیزل ژنراتور 440 کاوا بادوین مدل 6M21G440/5

دیزل ژنراتور 440 کاوا بادوین مدل 6M21G440/5 دیزل ژنراتور بادوین سری 6M21G440/5 در توان اسمی 400 کاوا و توان اضطراری 440 کاوا موجود می باشد.این ژنراتور دیزلی جهت تامین برق اضطراری در کاربری هایی مانند: منازل، دفاتر کار و واحدهای تجاری و صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالوگبرای استعلام قیمت با کارشناشان ما تماس بگیرید توضیحات…

دیزل ژنراتور 400 کاوا بادوین مدل 6M21G400/5

دیزل ژنراتور 400 کاوا بادوین مدل 6M21G400/5 دیزل ژنراتور بادوین سری 6M21G400/5 در توان اسمی 375 کاوا و توان اضطراری 400 کاوا موجود می باشد.این ژنراتور دیزلی جهت تامین برق اضطراری در کاربری هایی مانند: منازل، دفاتر کار و واحدهای تجاری و صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالوگبرای استعلام قیمت با کارشناشان ما تماس بگیرید توضیحات…

دیزل ژنراتور 350 کاوا بادوین مدل 6M16G350/5

دیزل ژنراتور 350 کاوا بادوین مدل 6M16G350/5 دیزل ژنراتور بادوین سری 6M16G350/5 در توان اسمی 320 کاوا و توان اضطراری 350 کاوا موجود می باشد.این ژنراتور دیزلی جهت تامین برق اضطراری در کاربری هایی مانند: منازل، دفاتر کار و واحدهای تجاری و صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالوگبرای استعلام قیمت با کارشناشان ما تماس بگیرید توضیحات…